billion

collected 20 billion euros

collected 20 billion euros

collected 20 billion euros

collected 20 billion euros